Algemene voorwaarden

 

Gedeponeerd bij de KVK Amsterdam onder nummer 69355789

Paardentaxi Amsterdam / Paardentrailertraining Amsterdam

 

 1. ALGEMEEN

1.1. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend door deze voorwaarden beheerst. Afwijkingen kunnen uitsluitend schriftelijk met ons overeengekomen worden. 

1.2. Diensten: de prestaties waartoe Paardentaxi Amsterdam zich verbonden heeft, zoals het vervoeren of trailertrainen van paarden en/of ponies worden geleverd /gedaan door Paardentaxi Amsterdam aan Cliënt, c.q. beoogd zijn om te worden geleverd gesteld door Paardentaxi Amsterdam aan Cliënt, onder meer krachtens overeenkomst van opdracht, alsmede de werkzaamheden, die Paardentaxi Amsterdam voor Cliënt verricht en/of zal verrichten, c.q. beoogd wordt te verrichten.

 1.3. Cliënt de natuurlijke persoon of rechtspersoon die mondeling, schriftelijk, of op andere wijze te kennen heeft gegeven gebruik te willen maken van de door Paardentaxi Amsterdam aangeboden Diensten.

 1.4 De door de wederpartij gehanteerde eigen voorwaarden blijven onverlet, zover niet in strijd met de onderhavige voorwaarden. In dat geval zullen onze voorwaarden te allen tijde voorrang hebben, zelfs indien anderszins voorrang is bedongen.

 1.5. Paardentaxi Amsterdam kan ten allen tijde haar voorwaarden wijzigen en/of aanpassen, mits dit in overeenstemming is met het toepasselijke recht. De actuele Algemene Voorwaarden worden op onze website gepubliceerd en op aanvraag toe gestuurd.

1.6. Reclames binnen 7 dagen na (transport)datum. Bij het niet binnen 7 dagen schriftelijk ontvangen hiervan, mag Paardentaxi Amsterdam er vanuit gaan dat het transport of dienst correct is uitgevoerd. Reclames ontvangen na 7 dagen hebben geen enkele juridische grond.

 

 1. AANBIEDINGEN

2.1. Alle door ons gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

 2.2 Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie  verplicht ons niet tot acceptatie van een aanmelding.

 2.3. Aan alle in onze offertes, of mondelinge gedane aanbiedingen kan geen enkel recht worden ontleend. 

 

 1. INSCHRIJVING EN DOORGANG DIENSTVERLENING

3.1. Inschrijvingen / dienstverlening worden slechts dan geacht door ons aanvaard te zijn, wanneer wij een schriftelijke bevestiging hebben ontvangen tenzij hierover andere afwijkende (schriftelijke) afspraken gemaakt zijn.

 

 1. UITVOERING VAN DE DIENSTVERLENING

4.1 Paardentaxi Amsterdam zal zich inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren. Dienstverlening door Paardentaxi Amsterdam richt zich uitdrukkelijk alleen tot Cliënt van Paardentaxi Amsterdam en niet tot bij Cliënt betrokken derden. Paardentaxi Amsterdam staat evenwel niet in voor het bereiken van door Cliënt beoogt resultaat.

 4.2. Paardentaxi Amsterdam staat niet in voor de geschiktheid van het gebruik van de diensten door Cliënt, behoudens voor zover dit uitdrukkelijk in de overeenkomst nader is afgesproken.

 4.3.Cliënt is gehouden alle door Paardentaxi Amsterdam verlangde gegevens en informatie te verstrekken. Daarnaast is Cliënt gehouden alle overige feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de dienstverlening te verstrekken aan Paardentaxi Amsterdam.

4.4. Paardentaxi Amsterdam is gemachtigd kosten in rekening te brengen indien tijdens de loop van de dienstverlening blijkt dat extra inspanningen nodig zijn. (bv. Het niet, of erg slecht laden van paarden, waardoor van tijdverlies sprake wordt ).

4.5. Paardentaxi Amsterdam is gemachtigd kosten in rekening te brengen indien cliënt tijdens loop van de dienstverlening vraagt om aanpassing hiervan.

 

 1. ANNULERING

5.1. Een boeking / opdrachtbevestiging is bindend. Er wordt een auto met chauffeur voor u gereserveerd. Annulering van een opdracht is in de basis daarom niet mogelijk, tenzij een dierenartsverklaring kan worden overlegd, geschreven in de Nederlandse of Engelse taal. In geval van annulering langer dan zeven dagen voor geplande transportdatum zal er voor annulering van vrachtwagentransport 50,- per gereserveerde dag in rekening worden gebracht, deze worden bij boeking als reserveringskosten door cliënt voldaan. In geval van annulering van transport per auto met twee-paardstrailer langer dan zeven dagen voor geplande transportdatum zal er 25,- euro per gereserveerde dag in rekening worden gebracht, deze worden bij boeking als reserveringskosten door cliënt voldaan. In geval van annulering korter of gelijk aan 7 dagen voor geplande transportdatum is de volledige ritprijs verschuldigd. Bij ziekte/zeer of ziektes op stal waarbij paard/paarden niet vervoerd mogen worden dient bij annulering een dierenartsverklaring overlegd te worden, alleen dan zullen de ritkosten vrij gescholden worden met uitzondering van de reserveringskosten. Reserveringskosten worden door ons niet gestorneerd.

5.2. Bij annulering tijdens de opdracht, door omstandigheden die niets met de prestaties van Paardentaxi Amsterdam van doen hebben, is de opdrachtgever het volledige geoffreerde / gefactureerde bedrag verschuldigd. Hieronder valt ook, paarden die zich niet laten laden.

5.3. Voor boeking van transport per vrachtwagen geldt een reserveringstarief van 50,- per gereserveerde dag. Voor boeking van transport per twee-paardstrailer geldt een reserveringstarief van 25,- per gereserveerde dag.  

5.4. In geval er op de route tol-maut-boot of over overige kosten gemaakt moeten worden die vooraf voldaan kunnen worden zullen deze door de cliënt vooraf geregeld worden. Kosten voor tol-maut-boot en overige kosten die tijdens het transport voorkomen waarvoor door cliënt niet is betaald maar wel noodzakelijk voor voortzetting van het transport zullen achteraf bij de cliënt in rekening gebracht worden.

 

 1. AANSPRAKELIJKHEID EN OVERMACHT

6.1. Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit, voor zover die niet in de Wet geregeld is.

6.2. Wanneer wij ten gevolge van overmacht moeten afwijken van de overeengekomen vervoersdatum, - en/of tijd, kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor een eventueel daaruit voortgekomen schade, als reiskosten en niet gewerkte uren. Onder overmacht wordt hier verstaan: iedere van onze wil onafhankelijke, c.q. onvoorzienbare omstandigheid, waardoor wij ons genoodzaakt achten van datum, data of tijd af te wijken, zoals verhindering, barre weersomstandigheden, defect geraken van materieel of door ziekte.

 6.3 Paardentaxi Amsterdam is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe geheel of gedeeltelijk verhinderd of bemoeilijkt is, al dan niet tijdelijk, als gevolg van overmacht, zijnde een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar verwijtbare schuld. Hieronder wordt mede verstaan een als in de vorige zin bedoelde niet verwijtbare tekortkoming van toeleveranciers van en/of derden die Paardentaxi Amsterdam voor de uitvoering van de overeenkomst inschakelt, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij Paardentaxi Amsterdam c.q. haar leveranciers, onvrijwillige storingen of belemmeringen waardoor uitvoering van de overeenkomst kostbaarder en/of bezwaarlijker wordt, zoals stormschade en/of andere natuurrampen, alsmede toerekenbare niet-nakoming door haar leveranciers, waardoor zij haar verplichtingen jegens de wederpartij niet (meer) kan nakomen. 

6.4 In geval van overmacht aan de zijde van Paardentaxi Amsterdam worden haar verplichtingen opgeschort. Wanneer de overmacht situatie van Paardentaxi Amsterdam langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

 6.5 Wij mogen paarden weigeren die ziek, drachtig, schimmel of een andere besmettelijke aandoening hebben, verkouden of kreupel zijn. Wordt dit geconstateerd na aanrijden ophaaladres zonder melding van cliënt vooraf, dan is de volledige betaling van de ritprijs als zijnde volledig gereden transport verschuldigd.

6.6 Wanneer een paard ook door ons niet geladen kan worden blijft de betalingsverplichting bestaan, Paardentaxi Amsterdam heeft een inspanningsplicht en geen resultaatverplichting.

 

 1. BETALING

7.1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling van het transport voorafgaand aan de dienst te worden voldaan.

7.2 Indien het transport zoals in 7.1 vermeld niet voorafgaand aan de dienst is voldaan behoudt Paardentaxi Amsterdam zich het recht het transport op te schorten tot aan betaling of besluiten het transport niet uit te voeren.

 

 1. TOEPASSELIJK RECHT

8.1 Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

 

 1. GESCHILLEN

9.1 Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter binnen wiens ambtsgebied onze woonplaats is gelegen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. 

 

 1. BIJZONDERE BEPALINGEN TER ZAKE OVEREENKOMST

10.1 Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met ons eerst dán tot stand nadat wij een opdracht schriftelijk hebben aanvaard, respectievelijk hebben bevestigd, waarbij de datum van de bevestiging bepalend is. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de wederpartij daartegen onmiddellijk schriftelijk geprotesteerd heeft.

 10.2 Middels het betalen van de factuur bevestigd u bekend en akkoord te zijn met het in deze Algemene Voorwaarden gestelde.

 

 

 1. TARIEVEN

11.1. Tenzij anders vermeld zijn onze tarieven:  • gebaseerd op levering van af ons bedrijf en daar naar terug. • gebaseerd op diensten op ons bedrijf; • inclusief BTW en uitvoering transport onder condities AVVC/CMR, tenzij anders, schriftelijk is overeengekomen.

11.2. Voor het uitvoeren van het transport en het uitvoeren van een trailertraining werken wij met verschillende tarieven. Tarieven worden middels onze website of op aanvraag verstrekt. Aan onze tariefstelling kan geen enkel recht worden ontleend.

 

 1. TRANSPORT / ALGEMEEN RISICO

12.1. De wijze van transport wordt, indien geen nadere aanwijzing door de wederpartij aan ons is verstrekt, door ons als deskundige bepaald. Tenzij anders overeengekomen, neemt de wederpartij alle risico in deze op zich, inclusief schuld / schade/nalatigheid van de vervoerder.

12.2.  Onder de onder punt 12.1 genoemde schade vallen alle schades aan zowel paard, materieel, chauffeurs, als ook schades aan de eventuele stallinggebouwen van het laad/afleveradres.

12.3. Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake het transport, worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij verklaart heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.

 

 1. BETALING

13.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling middels bankoverschrijving/betaalverzoek of contant zonder korting of middels verrekening, voorafgaand aan de dienst te geschieden. of middels storting of in geval van onvoorziene uitgaven die het nodig zijn om het transport voort te zetten, bijvoorbeeld inzet dierenarts, tolgelden, bruggelden, boottarieven, door overmaking op een door ons aangewezen bankrekening binnen 5 dagen na factuurdatum.

13.2 Bij niet tijdige betaling mag Paardentaxi Amsterdam € 10,- extra in rekening brengen. De op onze bankafschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt. Bij niet-tijdige betaling wordt door ons aanspraak gemaakt op vergoeding van vertragingsrente, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. 

 

 1. ONTBINDING

14.1 Cliënt heeft slechts de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst wegens tekortkoming van Paardentaxi Amsterdam indien Paardentaxi Amsterdam, na een deugdelijke en gedetailleerde schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst en daarvoor krachtens de overeenkomst aansprakelijk zou zijn. 

 

 

 1. TENAAMSTELLINGEN

Bij Paardentaxi Amsterdam mag eveneens gelezen worden: Paardentrailertraining Amsterdam.